Atbalsta materiāli skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem dabaszinību mācīšanai bilingvāli 1. – 4. klasē.

Liels prieks paziņot, ka Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes (VPIP) projekta „Dabaszinību mācīšana bilingvāli vai latviešu valodā 1. – 4. klasē” ietvaros tapuši divi mācību līdzekļi, kuri ir paredzēti 1. klašu skolēniem, viņu ģimenes locekļiem un skolotājiem.Pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautību izglītības programmas, un skolēniem bieži ir problēmas, kas saistītas ar latviešu valodas lietojumu bilingvālās mācībās, jo skolēniem ir dažāds latviešu valodas prasmes līmenis, dažāda pieredze latviešu valodas lietošanā, dažāda attieksme pret latviešu valodu ģimenē un atbalsts tās apguvē, dažāds dzimtās valodas prasmes līmenis un dažāda skolēnu motivācija apgūt latviešu valodu. Turklāt dabaszinātņu priekšmetu saturs ir piesātināts ar daudziem sarežģītiem jēdzieniem un terminiem, kuru izpratne ir nepieciešama bioloģisko sistēmu uzbūves principu, dzīvības procesu un likumsakarību dabā izzināšanai. Nav arī noslēpums, ka mazākumtautību skolās izmantojamo mācību grāmatu teksti latviešu valodā krieviski runājošiem bērniem lielākoties ir sarežģīti gan valodas, gan uztveres ziņā.

Liels prieks paziņot, ka Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes (VPIP) projekta „Dabaszinību mācīšana bilingvāli vai latviešu valodā 1. – 4. klasē” ietvaros tapuši divi mācību līdzekļi, kuri ir paredzēti 1. klašu skolēniem, viņu ģimenes locekļiem un skolotājiem. Šo materiālu veidošanā aktīvi piedalījās mūsu skolas sākumskolas skolotāja Svetlana Smirnova, par ko viņai un visiem citu skolu skolotājiem un VPIP metodiķiem, kuri cītīgi strādāja pie projekta realizācijas visu iepriekšējo mācību gadu, 9. vidusskolas administrācija izsaka savu lielu pateicību. 2013./2014. mācību gadā uzsāktais darbs projektā jau turpinās – VPIP tiek uzsākta atbalsta materiālu dabaszinību mācīšanai bilingvāli 2. – 3. klasē izstrāde. Neapšaubāmi, ka izveidotie materiāli ir labs atbalsts gan 1. klašu skolēniem un viņu vecākiem dabaszinību apgūšanā bilingvāli, gan bilingvālās izglītības skolotājiem mācību stundās sākumskolā.


Projekta "Dabaszinību mācīšana bilingvāli vai latviešu valodā 1.-4. klasē" materiāli ir pieejami elektroniskā formā VPIP mājas lapā http://www.izglitiba.daugavpils.lv/ sadaļā projekti:

vārdnīca R. Ārāja un c. autoru grāmatai "Izzini pasauli!" dabaszinībās 1. klasei

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/130823_vardnica_arajs_1_kl.pdf

balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā mazākumtautību skolās (1. klasei)

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/BIC/130828_balsta_konspekti.pdf

Balsta konspektos ir ietverts mācību priekšmeta standartos paredzētais mācību satura minimums, kas ir jāapgūst 1. klasē.


Balsta konspektu izmantošanas iespējas:

 

  • mācību satura apguvei gan klasē, gan mājās patstāvīgi, ja bērns ir kavējis mācību stundas;
  • atbalstam skolēnam mājas darbu un klases darbu izpildē, atbilžu, stāstījuma un apraksta veidošanā;
  • sadarbībai ar skolēnu ģimenes locekļiem, paškontrolei no vecāku puses,
  • mācību satura atkārtošanai pirms kārtējiem, mācību gada noslēguma kontroldarbiem, pirms valsts pārbaudes darbiem 3. un 6. klasē;
  • darba lapu, uzdevumu, pētniecības darbu u.tml. veidošanai;
  • satura vizualizācijas nodrošināšanai;
  • individuālās pieejas īstenošanai;
  • latviešu valodas un sākumskolas skolotāju sadarbībai;
  • starppriekšmetu saiknes īstenošanai;
  • pēctecības nodrošināšanai starp pirmsskolu un sākumskolu u.c.

 


Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece bilingvālās izglītības jautājumos Svetlana Grizāne