Vadība

Arturs Fedotovs
izglītības iestādes direktors,
apmeklētājus pieņem pirmdienās 16:00 - 17:00, otrdienās 08:00 – 10:00,
pieteikšanās pa tālr. 654 21458

Svetlana Miņina
izgl. iest. direktora vietniece izglītības jomā 1.-12. klasēs

Agnese Jurģīte
izgl. iest. direktora vietniece ārpusstundu darbā 1.-12. klasēs

Zinaīda Jasinska
izgl. iest. direktora vietniece svešvalodu mācīšanas jautājumos 1.-12. klasēs

Natālija Dzjumane
izgl. iest. direktora vietniece informātikas jomā

Oksana Dimitrijeva
izgl. iest. direktora vietniece metodiskajā darbā

Ināra Vērdiņa
izgl. iest. direktora vietniece bilingvālās izglītības jautājumos

Vladimirs Jančevskis
izgl. iest. direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā
tālr. 654 25715

Kristīna Jakubaņeca
ēdnīcas vadītāja
tālr. 654 25715, 29148224

Anastasija Mukāne
personāla lietu pārzine
tālr. 654 23591, 26386995

Marina Ignatjeva
skolas medmāsa
darbdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00

Tatjana Kovaļčuka
bibliotēkas vadītāja

Jeļena Podmišaņina
izglītības psiholoģe, karjeras konsultante

pieteikties pa tālr. 29615134, darbdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00

Natālija Zabarovska
sociālais pedagogs
pieteikties pa tālr. 28350104

Skolas dežurants
no plkst. 00.00 līdz 24.00, 26386995